At #EuroPython last year, looking forward to the next one!

Ronald Oussoren @ronaldoussoren