Almost there #europython

Ronald Oussoren @ronaldoussoren